Chính sách tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV (từ ngày 4 đến 11-1-2022) thông qua.