2 chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 12/2022

Từ tháng 12/2022, 2 chính sách giáo dục có hiệu lực đều liên quan đến giáo dục nghề nghiệp.