iPhone 15 Pro có thể dựng phim?

Mới đây, phiên bản mới nhất của Final Cut Pro đã sẵn sàng có trên cặp iPhone 15 Pro cao cấp.